حق تحصیل برای کودکان

charity

حق تحصیل. این وعده‌ای است که تقریبا همه آن را فراموش کرده‌اند. وقتی چنین چیزی فراموش می‌شود آدم‌ها دو راه بیشتر ندارند. یا اعتراض کنند یا خودشان کاری کنند. ما از آن آدم‌هایی هستیم که به خودمان می‌گوییم خب، حالا تو برای آن کودک بی‌بضاعت پر از استعداد می‌خواهی چه کار کنی؟ برای تنهایی و اندوه آن بچه‌ای که از مدرسه رفتن محروم شده.

این قرار و مدار سیتکاست و همیشه از کمک‌های مردمی بهره برده‌ایم برای این که کاری کنیم. این بار تصمیم گرفتیم بخشی از عواید حاصل از فروش هر عکس را مستقیما برای کمک هزینه آموزشی اختصاص دهیم تا «حق تحصیل» دیگر فقط یک گزاره خالی از معنا نباشد. این مقدار اگرچه کوچک و کم است اما واقعی‌ست. فردا را ساختن سختی دارد و فردای ما کودکان هستند. حق نداریم ناامید باشیم.